ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ

 

 

HANZADE SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ (HASTANE) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla; iş başvurunuz kapsamında bu başvuru formuyla bizzat düzenlediğiniz özgeçmiş belgeniz veya doldurduğunuz iş başvuru formu ile alınan ve işlenen kişisel verileriniz bulunmaktadır. Bu kişisel veriler; HASTANE fiziksel ve elektronik ortamlarında, insan kaynakları ve personel temini süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenecektir. Tarafınızla iş ilişkisi kurulamaması durumunda 1. Yılın sonunda bu verileriniz imha edilecektir.İşe alınmanız durumunda ise bu kayıtlar özlük dosyasında saklanacaktır

 

Tarafınızca hazırlanmış özgeçmiş belgesinde ve/veya başvuru formunuzda yer alan ad-soyad, kimlik numarası, adres, telefon, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, askerlik, eğitim geçmişi, mesleki deneyim ve ücret  bilgilerden ibaret kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun’un 5./2 maddesi uyarınca işçi-işveren ilişkisinin kurulabilmesi ve sözleşme imzalanabilmesi, bir hakkın tesisi ve meşru menfaatler çerçevesinde işlenecektir. Tarafınızdan ayrıca Sağlık Beyanınız ve Sabıka Kaydınıza ilişkin bilgi talep edilmesi halinde bu verileriniz açık rızanıza istinaden işlenebilecektir.  HASTANE, yüz yüze iş görüşmesine çağırmadığı personel adaylarının özel nitelikli kişisel verilerini toplamaz ve işlemez. Bu sebeple CV nizde sağlık, sabıka kaydı, dernek ve vakıf üyelikleriniz, din, ırk ve felsefi inancınıza ilişkin verilerinizin bulunmaması gerekir. Tarafınızca paylaşılan kişisel veriler, bildirdiğiniz referanslarınızla paylaşılacak ve iletişim sonucunda iş hayatı geçmişiniz hakkında bilgi edinilmesine, geçmiş taraması yapılmasına olanak sağlayacaktır.Referanslarınıza ve aile bireylerinize ait kişisel veriler için ilgili kişilerin tarafınızca bilgilendirilmiş ve gerekli ise izinlerinin alınmış olması gerekir.  Kişisel verileriniz, ihtiyaç halinde adli makamlarla ve bu bilgileri talep etmeye yetkili devlet kurumlarıyla paylaşılabilecek, başkaca gerçek ve tüzel kişiye aktarılmayacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca her zaman, hastanemize  başvurmak suretiyle kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, yukarıda bahsedilen verilerin yok edilme ve düzeltilme işlemlerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sonucu kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizle ilgili talep ve başvurularınızı; yazılı olarak, iadeli taahhütlü posta yoluyla aşağıdaki posta adresimize, sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle  info@sezarhospital.com.tr e-mail adresine elektronik postayla veya ilgili mevzuatta belirtilen diğer başvuru usulleriyle gönderebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

HANZADE SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ (VERİ SORUMLUSU)

ADRES: Toros Mah. Kasım Ener Bulvarı No:25 ÇUKUROVA/ADANA

TELEFON: 0322 444 01 58 – 0322 205 55 55

MERSİS: 4570532522

WEB ADRESİ: www.sezarhospital@com.tr

ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİ

RIZA METNİ VE REFERANS ARAŞTIRMA İZİN FORMU

 

“REFERANS TAAHHÜTTÜ”

Referans olarak belirttiğim kişiler ile referans kontrolü yapılması amacıyla iletişime geçilebilmesi için kişisel verilerin HANZADE SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ ile paylaşılabilmesine yönelik gerekli bilgilendirmenin yapıldığını/izinlerin alındığını taahhüt ederim.

 

Ad Soyad:

Tarih: 

İmza

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İÇİN AÇIK RIZA METNİ

Tarafımca hazırlanmış özgeçmiş belgesinde ve/veya İş Başvuru formunda belirttiğim, görüşme sırasında bizzat ilettiğim ve tarafıma sunulan aydınlatma metninde ifade edilen tüm bilgilerin tamamının doğru olduğunu taahhüt ederim. Başvuru formunda mevcut tüm kişisel verilerimin HANZADE SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ tarafından metinde belirtilen şekilde işleneceğini anladım. Bu çerçevede Sağlık beyanım ve Sabıka kaydı beyanımdan ibaret özel nitelikli kişisel verilerimin de HANZADE SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ tarafından işlenmesine ve tarafımla iş akdi kurulmaması durumunda 1 yıl süreyle saklanmasına izin veriyorum.

 

ADAY

Ad Soyad:

Tarih:

İmza: